به حائل بین دو قسمت از فضای محیط که از جنس چوب ساخته شده باشد دیوار چوبی میگوییم که با توجه به ارتفاع و محل مورد استفاده نام های مختلفی به آن تعلق میگیرد برای مثال : پارچین باغ یا پارچین ویلا

تماس تلفنی
آدرس روی نقشه