پل چوبی

تاریخ ۱۳۹۰
محل کرج
ارزش …

طول این پل ۶ متر و عرض آن ۱۱۵cmمیباشد

روند اجرا

سازه دارای شاسی فلزی میباشد که پوشش چوبی بصورت کامل روی آن انجام میگردد.

تماس تلفنی
آدرس روی نقشه