ویدیو آپارات

تاریخ ۱۳۹۰
محل کرج
ارزش …

سازه در ابعاد ۲ در ۲ اجرا شده

روند اجرا

در این حالت بصورت کامل متصل بوده و توسط جرثقیل جابجا میگردد

تماس تلفنی
آدرس روی نقشه