سقف پارکینگی

تاریخ ۱۳۹۴
محل کرج
ارزش ….

سقف سایز ۷ متر در ۶ متر.

روند اجرا

سازه بصورت قطعه ای ساخته شده و در محل مونتاژ میگردد.

تماس تلفنی
آدرس روی نقشه