نرده چوبی دور باغچه

نرده چوبی دور باغچه

نرده چوبی دور باغچه
اجرا در شهرک کوهسار