آلاچیق چوبی ۱۶

آلاچیق چوبی اجرا در برغان کردان

آلاچیق چوبی
اجرا در برغان کردان

آلاچیق چوبی
اجرا در برغان کردان

این آلاچیق بصورت سقف هرمی و مستطیل اجرا شده و روی نرده های آن جای گلدان ودر داخل آن در گوشه های آلاچیق دارای باکسهای برای گذاشتن ظرف و ظروف و اجناس دکوری می باشد