آلاچیق چوبی ۱۵

آلاچیق چوبی 15

آلاچیق چوبی
اجرا در شهرک کردان

آلاچیق چوبی
اجرا در شهرک کردان

این آلاچیق طرح سلطنتی بوده وبه سه نوع ۸ضلعی مربع و مستصیل قابل اجرا است این آلاچیق نیز از لحاظشکل نرده و ستونها میتواند متفاوت باشد از این لحاظ بواسطه کم کار وپر کار بودنش هزینه ساخت آن متفاوت است