آلاچیق چوبی ۱۴

آلاچیق چوبی

آلاچیق چوبی
اجرا در شهرک پرند

آلاچیق چوبی
اجرا در شهرک پرند

آلاچیق چوبی با پایه های کرکره ای آین آلاچیق نیز دارای میز و نیمکت بوده واز لحاظ قیمت مناسب میباشد واز لحاظ شکل و ساختار با آلاچیق های دیگر متفاوت است.