آلاچیق چوبی ۱۱

  • آلاچیق چوبی
  • آلاچیق چوبی

آلاچیق چوبی
اجرا در طالقان

آلاچیق چوبی
اجرا در طالقان

این آلاچیق ۸ضلعی دارای دو کلاهک ومیز ونیمکت میباشد میز وسط این آلاچیق نیز ۸ضلعی بوده و هر ضلع آن دارای یک صفحه با ریل می باشد که به هر طرف ضلع آلاچیق باز می شود