آلاچیق چوبی ۱۰

آلاچیق چوبی

آلاچیق چوبی
اجرا در شهرک کوهسار