آلاچیق چوبی ۰۹

آلاچیق چوبی

آلاچیق چوبی
اجرا در شهرک کوهسار

آلاچیق با سقف دو شیب این آلاچیق با نرده ترکیبی اجرا شده وبصورت چهار فصل نیز قابل اجراست