آلاچیق چوبی ۰۴

آلاچیق چوبی

آلاچیق چوبی
اجرا در شهرک الهیه کرج

آلاچیق ۸ضلعی با دو کلاهک
این آلاچیق ۸ضلعی سه ضلع آن بصورت مشبک پوشیده شده است که نمای زیبای به آن بخشیده ونور آفتاب را بصورت نیم سایه به داخل آلاچیق پخش میکند