آلاچیق چهار فصل چوبی

آلاچیق چوبی

آلاچیق چهار فصل چوبی
اجرا در جمشیدیه تهران

آلاچیق چهار فصل چوبی
اجرا در جمشیدیه تهران