آلاچیق چهار فصل چوبی ۱۲

آلاچیق چهار فصل چوبی

آلاچیق چهار فصل چوبی
اجرا در شهرک کوهسار

آلاچیق چهار فصل چوبی
اجرا در شهرک کوهسار

آلاچیق چهار فصل بصورت مربع و مستطیل و ۸ ضلعی قابل اجراست
و هر ضلع آن با دیواره و پنجره پوشیده شده که ارتفاع پنجره و دیواره میتواند در ساخت بر حسب سلیقه متفاوت ساخته شود